fbpx

Utvecklingsprojekt MedUrs

MedUrs är ett avslutat projekt med syfte att hitta en arbetsmetod för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan förbättras – utifrån hans eller hennes individuella förutsättningar. Metoden ska tas fram i en unik lokal samverkan, inspirerad av transnationell samverkan, och den ska utgå ifrån forskning och bidra till ny forskning om rehabiliteringsprocessens verksamma faktorer. 

Projektdeltagarna/målgruppen: Projektets målgrupp är kvinnor och män med lång sjukfrånvaro från arbetsmarknaden, och lång sjukskrivning hos FK. Samtliga kommer att få slut sjukskrivningsdagar och erbjudas Arbetslivsintroduktion hos AF och sedan vidare insatser. Vi planerar att börja projektets insatser medan de fortfarande är kvar hos FK.

Genom motivation, egenmakt, långsiktigt stöd och meningsfull sysselsättning ska individernas väg tillbaka till arbetsmarknaden förbättras. Förväntade resultat är att deltagarna kommit närmare arbetsmarknaden, att samverkan mellan projektpartnerna ökat samt att vi genom forskning identifierat de verksamma faktorerna i lyckad arbetsrehabilitering.

Partners i projektet är: Urkraft, Medlefors Fhs, AF och FK Skellefteå, Samordningsförbundet i Skellefteå och Skellefteå kommun. För att uppnå den mest optimala kraftsamlingen har vi eftersträvat en bred samverkan från sociala sektorn, kommun och andra offentliga myndigheter, som också inkluderar målgruppsrepresentanter och nuvarande/möjliga arbetsgivare.

I denna gemensamma satsning kombineras två verksamma modeller: Urkrafts KomMed-modell och Medlefors Spira Utvecklingstrappan.

Urkrafts KomMed handlar om att utveckla motivation för en aktiv rehabilitering och stimulera det egna ansvarstagandet och initiativet till planering och orientering mot arbete. Steg 1 är Bilden av mig: en process där deltagaren får arbeta med att synliggöra och förtydliga sina erfarenheter, kunskaper och styrkor. Steg 2 är Sökfasen där deltagaren hittar vägar att bryta mönster och lägger grunden för att våga prova nya vägar på arbetsmarknaden. Steg 3 är en kompetensutveckling i de verktyg som finns för att kommunicera med arbetsmarknaden.

Spira Utvecklingstrappan består i att planera och genomföra deltagarens personliga utvecklingsplan, på samma sätt som ett företag arbetar med sin affärsplan. Deltagaren ges via samtal, gruppdeltagande och personlig handledning möjlighet att stärka sitt självförtroende och hälsotillstånd samt medvetenhet om möjligheterna till nya vägar ut i arbetslivet. Spira Utvecklingstrappan bygger på 2 moduler: Livskompetens och Arbetsmarknad/Företag/Projekt. Varje deltagare ska finna sin positionering med sin särpräglade kompetens, sätta sin personliga målformulering och ta fram strategier för hur målen kan nås.

De två ovanstående beskrivna modellerna förstärks därtill med vidareutvecklingar för stöd/motivation i ett tidigt stadium och detta blir också utgångspunkt i vårt direkta förhållningssätt gentemot deltagarna. Det handlar om balansen mellan kraven på deltagarna, deltagarnas kontroll över den egna livssituationen och det samlade stöd som ges från de som arbetar i direkt kontakt med deltagaren. Dessa viktiga byggstenar ska genomsyra vår samarbetslösning:

  • Motivation som grund, innan arbetsförmågebedömning
  • Aktiv rehabilitering istället för passiv
  • Balans krav-kontroll-stöd – Då uppnår vi en aktiv medverkan där individen klarar hantera de utvecklingssteg som arbetsrehabilitering medför.
  • Hela individen – person, social situation, arbete – hela individen måste stå i fokus.
  • Egenmakt – Våra erfarenheter visar att inga insatser får varaktig effekt om inte deltagaren själv känner att de äger framstegen, frågor och svar.
  • Meningsfull sysselsättning – är en rehabiliterande kraft i sig.

MedUrs broschyr – information för deltagare

Utväderingsrapport MedUrs

 

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?