fbpx

EmployAble

EmployAble - projekt Urkraft - Supported education - Supported employment

Hur kan en mellanstor kommun arbeta samordnat, strukturerat med fokus på self-efficacy när det gäller övergångar mellan skola och arbetsliv?

I projekt EmployAble ska metodkombinationen Supported Education med Supported Employment utforma ett samordnat och strukturerat stöd, med fokus på individens medbestämmande när det gäller övergångar mellan skola och arbetsliv.

I detta projekt vill vi se om en kombination av två intressanta arbetsmetoder för arbetslivsintegrering kan vara en del i en övergripande sammanhållen länk mellan studier och yrkesliv, för de som riskerar att slås ut från den traditionella vägen mot arbete och studier. Huvudmålsättningen är att individer ska komma i arbete där deras kompetens kommer till sin rätt och där arbetsgivarens efterfrågan styr matchningen och deltagarnas kompetensutveckling.

Supported Employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering och har använts länge i Sverige. Målet är att stötta människor som står längre ifrån arbetsmarknaden att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Metoden utvecklades främst i syfte att möjliggöra ett inträde på arbetsmarknaden för personer med olika funktionsnedsättningar.

Metoden bygger på följande fem steg:

 • Överenskommelse med individen
 • Yrkesprofil
 • Jobbsökande
 • Arbetsgivarengagemang
 • Stöd på arbetsplatsen

Supported Education är en rehabiliteringsmetod som syftar till att ge personer med psykisk funktionsnedsättning stöd att lyckas med sin utbildning. I Sverige är metoden relativt ny men där vi i Skellefteå utvecklat en lärmiljö och ett studiecenter med just metoden SEd. Metoden ger stöd och hjälper individen att uppnå utbildningsmål oavsett om det är grundskola, gymnasium/högskola eller universitet. Syftet är att personer som har psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skall ges samma förutsättningar och möjligheter som andra.

De viktigaste komponenterna i SEd:

 • Stöd och individanpassning
 • Tid till stöd så länge du har behov av detta
 • Hjälp att hantera stress
 • Öka studieresultat/akademiska kunskaper
 • Problemlösning, självförtroende och karriärsutveckling
 • Hjälpa studenter att komma över hinder och förhinder till att studera klart

Vi har lång dokumenterad erfarenhet av att arbeta både med SE och SEd och i projektet EmployAble ska vi definiera och utveckla en sammanhållen metod för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan förbättras — utifrån hens individuella förutsättningar, genom att testa kombinera metoderna Supported Employment och Supported Education. Metoden ska byggas på inflytande, helhetssyn, tid, och kontinuitet oavsett om du är arbetslös, hoppat av eller riskerar att hoppa av skolan. Insatserna ska vara unika och behovsanpassas till varje individ enligt de principer som genomsyras SE och SEd.

Vårt mål i detta projekt är att skapa en brygga mellan SE och SEd. I ett senare skede kan vi testa modellen med deltagare i större skala samt göra modellen överförbar till andra kommuner i Sverige.

Stödstrukturer

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?