fbpx

Integritetspolicy

FÖRENINGEN URKRAFT 894701-3424
och dotterbolaget URKRAFT ASF AB, 556364-8160

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Urkraft och dotterbolaget Urkraft ASF AB (nedan kallad Urkraft eller sociala företaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att det sociala företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Urkraft behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. deltagarverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och löner m.m.).

Urkraft behandlar även personuppgifter för att ansöka om projektfinansiering från bland annat ESF, Arvsfonden, Skellefteå kommun och andra liknande organisationer.

Urkraft är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter
som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i Föreningen Urkraft
 • Förenings-/bolagsadministration
 • Deltagande i föreningens verksamhet
 • Ansökan om bidrag – bl a deltagarersättning
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av det sociala företaget
 • Kontakt med medlem och anställd
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om Urkraft vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt vid transnationella projekt.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Urkraft har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Urkrafts verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i Föreningen Urkraft Avtal
Förenings- bolagsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av det sociala företaget Allmänt intresse vid bidragsfinansierad
utbildning, annars samtycke
Kontakt med Urkraft Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och
sociala medier
Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Urkraft kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i det sociala företaget har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Urkrafts behandling av dina personuppgifter. Urkraft ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Urkraft ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss på  så hjälper vi dig med dessa frågor.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Urkrafts behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur Urkraft arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i respektive projekt- och tjänstedokumentation som du som deltagare får ta del av vid inskrivning.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen. Du hittar kontaktinformation på vår hemsida urkraft.se.

 

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?