fbpx

Plug In – Första rummet

Första rummet-gruppenUtveckla coachningsmetoder genom mental träning och bildarbete för att fler elever skall ges individuella förutsättningar för att kunna genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan, som av olika skäl har behov av stöd för att kunna komma till skolan skall erbjudas det. Elever med psykosocial ohälsa och hög frånvaro som riskerar ofullständiga betyg ges möjlighet att stärka sina egna resurser för att kunna genomföra praktik/utbildning. En del av projektet består av att utveckla myndighetssamverkan.

Eleverna är inskrivna i gymnasieskolan. Urvalskriterierna är hög frånvaro och psykisk ohälsa vilket påverkar deras studieresultat negativt.

Första rummet i Skellefteå kommer att arbeta med:

  • Uppsökande verksamhet mot ungdomar med frånvaro.
  • Första rummet är en åtgärd inom elevens åtgärdsprogram, vilket innebär att eleven fortfarande är inskriven i ett gymnasieprogram.
  • Första rummet blir en motivationsskapande ingång till att åter ingå i sitt program (helt el delvis) eller att komma in i en åtgärd där gymnasiala kurser ingår, antingen via sitt program eller annan projektverksamhet.
  • Det motivationsskapande arbetet har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) tanke, känsla, handling. För första rummet i Skellefteå innebär det konkret att verkstaden är inriktad på mental träning och beteendeförändring hos eleven.
  • Första rummet blir också en länk till mer vägledning mot studier, arbete, vårdkontakter etc.

 

För mer information kontakta:

Peter Brännström, 

Plug In - Första rummet-partners

Urkraft

Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå

0910 - 579 00

©2024 Urkraft Skellefteå

Log in with your credentials

Forgot your details?